Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Objavljen pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

Izvor: Unsplash
  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

745

Na temelju članka 56. stavka 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18 i 98/19) ministrica poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zajednički pašnjaci).

Članak 2.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka je sljedeća:

a) popis katastarskih čestica koje čine zajednički pašnjak i predmet su javnog natječaja,

b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak iz ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa,

c) posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka Državne geodetske uprave,

d) Uvjerenje Upravnog tijela jedinice regionalne (područne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja,

e) mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,

f) očitovanje ministarstva nadležnog za poslove razminiranja o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja,

g) očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumskogospodarskim planovima,

h) očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite.

Članak 3.

(1) Tekst javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave u trajanju od 30 dana.

(2) U javnom natječaju objavljuje se utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi na zajedničkom pašnjaku koji se daje u zakup.

(3) Maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi iz stavka 2. ovoga članka za zajedničke pašnjake koji se nalaze u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže utvrđuje se temeljem izdanih uvjeta zaštite prirode.

(4) Maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi iz stavka 2. ovoga članka za zajedničke pašnjake koji se ne nalaze u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže utvrđuje se temeljem II. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.

(5) Izračun maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi na zajedničkom pašnjaku iz stavka 4. ovoga članka provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH).

(6) Informacija o natječaju iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijem se području zajednički pašnjak nalazi.

Članak 4.

(1) Ponuditelji iz javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju navesti u ponudi ime, prezime/naziv adresu i OIB ponuditelja te uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– izjavu da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

– izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske,

– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup zajedničkog pašnjaka koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru.

(2) Izjave iz stavka 1. podstavka 3., 4. i 5. ovoga članka prilažu se na Obrascu 1. i Obrascu 2. iz Priloga 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Sudionici javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka dužni su uz ponudu priložiti dokumentaciju, kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva, navedenu u Tablici 1. iz Priloga 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(4) Pripadajući broj uvjetnih grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje u smislu ovog Pravilnika naveden je u Tablici 3. iz Priloga 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(5) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju Tablice 3. iz stavka 4. ovoga članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 5.

(1) Ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka iz javnog natječaja utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi svim ponuditeljima osim onima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi.

(2) Obračun broja uvjetnih grla stoke i peradi obavlja se sukladno Tablici 3.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup) dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup zajedničkog pašnjaka u roku do 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Za ponude iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo za zakup dužno je provesti javno otvaranje ponuda i sastaviti zapisnik.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka obavezno treba sadržavati: ime i prezime/naziv, adresu i OIB ponuditelja i popis dokumentacije dostavljene uz ponudu.

(4) Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke i izjave iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u Tablici 1. ovoga Pravilnika.

(6) Popis svih ponuditelja u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijih ponuditelja Povjerenstvo je dužno prikazati u Tablici 2. iz Priloga 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

(1) Jedinica lokalne samouprave koja ne želi raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za svoje područje dužna je o tome dati pisanu izjavu koju dostavlja nadležnoj jedinici regionalne (područne) samouprave radi daljnjeg postupanja i Ministarstvu poljoprivrede na znanje.

(2) Ako jedinica regionalne (područne) samouprave umjesto jedinica lokalne samouprave raspolaže poljoprivrednim zemljištem sukladno stavku 1. ovoga članka, tekst javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave na čijem se području zajednički pašnjak nalazi i mrežnoj stranici jedinice regionalne (područne) samouprave u trajanju od 30 dana.

(3) Stručne poslove u svezi provedbe natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka iz stavka 2. ovoga članka obavlja upravni odjel jedinice regionalne (područne) samouprave nadležan za poljoprivredu.

(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka iz stavka 2. ovoga članka i Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja donosi pročelnik upravnog odjela jedinice regionalne (područne) samouprave nadležnog za poljoprivredu, na prijedlog Povjerenstva za zakup, kojeg imenuje pročelnik upravnog odjela jedinice regionalne (područne) samouprave nadležnog za poljoprivredu, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

(5) Na temelju Odluke iz stavka 4. ovoga članka pročelnik i najpovoljniji ponuditelji sklapaju ugovor o zakupu zajedničkog pašnjaka.

(6) Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu zajedničkog pašnjaka iz stavka 5. ovoga članka zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed kojeg imenuje pročelnik upravnog odjela jedinice regionalne (područne) samouprave nadležnog za poljoprivredu sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 8.

(1) Promjena broja uvjetnih grla nakon sklapanja ugovora dopuštena je ukoliko je uvjetovana prirodnim prirastom teladi, ždrebadi, janjadi, jaradi i odojaka i ako ne prelazi maksimum utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika.

(2) Obvezni sadržaj sporazuma o korištenju zajedničkog pašnjaka, koji su zakupnici zajedničkog pašnjaka dužni potpisati, objavljuje se u javnom natječaju prema tekstu koji se nalazi u Prilogu 3., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Ukoliko pojedini zakupnik zajedničkog pašnjaka ne prihvati i/ili ne potpiše sporazum iz stavka 2. ovoga članka, ugovor s njim se raskida i gubi pravo na korištenje zajedničkog pašnjaka.

(4) Sklopljeni sporazum te godišnje izvješće o njegovoj provedbi dostavljaju se jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi i Ministarstvu poljoprivrede do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Uz godišnje izvješće iz stavka 4. ovog članka dostavlja se potvrda HAPIH-a o broju uvjetnih grla za svakog zakupnika zajedničkog pašnjaka za godinu za koju se izvješće dostavlja.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 68/15).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/29
Urbroj: 525-07/0171-21-7
Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

 

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_36_745.html