Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Javni poziv za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

REPUBLIKA HRVATSKA

 

Ministarstvo poljoprivrede

 

Na temelju članka 4. stavka 2. Uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 50/18), (u daljnjem tekstu: Uredba), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 

1. Predmet javnog poziva je šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske koje se može dati u zakup.

 

2. Popis šumskog zemljišta koje je predmet javnog poziva je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, www.mps.hr

 

3. Prijava se podnosi na Obrascu Z-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede

 

3.1. Uz prijavu u svrhu odmora, rekreacije i sporta (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.), postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2 treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

1. Potvrdu o prebivalištu za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe, na području Republike Hrvatske 2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove javnih davanja 3. Potvrdu Hrvatskih šuma d.o.o. o nepostojanju duga s osnove zakupa šumskog zemljišta 4. Presliku osobne iskaznice podnositelja 5. Program korištenja šumskog zemljišta sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe.

 

3.2. Uz prijavu za davanje u zakup šumskog zemljišta u svrhu pašarenja treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

1. Potvrdu o prebivalištu za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe, na području Republike Hrvatske

2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove javnih davanja

3. Potvrdu Hrvatskih šuma d.o.o. o nepostojanju duga s osnove zakupa šumskog zemljišta

4. Presliku osobne iskaznice podnositelja

5. Program korištenja šumskog zemljišta sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe

6. Potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednika

7. Potvrda o vlasništvu ili posjedu stoke te broju uvjetnih grla

8. Potvrdu o evidentiranim površinama u sustavu ARKOD

 

Fizička osoba koja se prijavljuje na javni poziv kao osoba koja ostvaruje primitke od samostalne djelatnosti obrta, dužna je dostaviti izvod iz obrtnog registra.

Službene isprave iz ove točke, trebaju biti u izvorniku ili ovjerene preslike i ne starije od šest mjeseci na dan objave javnoga poziva.

 

Za Prijave za koje se tijekom administrativne provjere utvrdi da su nepotpune smatrati će se nevažećima i neće se dalje razmatrati.

 

4. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu:

 

1. odmora, rekreacije i sporta (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.), postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2 su:

 

- najpovoljnijim ponuditeljem smatra se osoba koja ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Uredbe i koja ponudi najviši iznos zakupnine.

- u slučaju kada budu zaprimljene dvije ili više ponuda s istim iznosom zakupnine, najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja bude imala duži rok trajanja zakupa.

 

2. pašarenja su:

 

- ispunjavanje uvjeta iz članka 7. stavka 1. Uredbe

- pravo prvenstva zakupa šumskog zemljišta ima osoba iz članka 7. stavka 1. koja ispunjava uvjete iz članka 4. stavaka 3. i 4. Uredbe, te:

- najmanje tri godine do objave javnog poziva ima prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave za koju se raspisuje javni poziv i ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju od najmanje 3,3 ha po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog poziva

- je dosadašnji zakupnik, ukoliko ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta potrebnog za pašarenje od najmanje 3,3 ha pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju po uvjetnom grlu, te ukoliko je uredno ispunio obveze i svrhu iz dosadašnjih ugovora o zakupu

- je na dan raspisivanja javnog poziva mlađa od 41 godinu i ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju od najmanje 3,3 ha po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog poziva

- ponudi najviši iznos zakupnine uz ograničenje iz članka 4. stavka 9. Uredbe.

 

Osoba koja sukladno kriterijima iz članka 7. stavka 1. i stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3., Uredbe, bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj dužna je prihvatiti najviši iznos ponuđene zakupnine.

 

5. Pravo podnošenja ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 

Za svaku točku iz popisa šumskog zemljišta koje je predmet javnog poziva podnosi se zasebna prijava po načelu jedna (1) točka iz popisa jedna (1) prijava (omotnica). Prijave koje se podnesu za više točaka iz popisa u jednoj omotnici smatrati će se nevažećima.

 

6. Prijave za davanje u zakup šumskog zemljišta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, s naznakom:

„Ne otvaraj - prijava na javni poziv za davanje u zakup šumskog zemljišta“.

 

 

Više o samom javnom pozivu možete pronaći na www.mps.hr